Integraal Huisvestingsplan 2012-2021

Venray

Het college heeft ingestemd met het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2012-2021. Hierin staat beschreven hoe de gemeente Venray de komende jaren gaat zorgen voor de huisvesting van alle 22 basisscholen. Het IHP is opgesteld in overleg met de schoolbesturen. De gemeenteraad behandelt dit onderwerp op 30 oktober 2012. Voor het Integraal Huisvestingsplan is van alle scholen bekeken wat de onderhoudsstaat is. Het gaat hier dan om de gebouwen van alle 18 basisscholen van SPOVenray, 3 scholen van Dynamiek Scholengroep en de school van het Montessori-onderwijs. Daarna is een integrale afweging gemaakt welke gebouwen aangepast moeten worden en in welke volgorde. De Bongerd wordt als eerste onder handen genomen. De Bongerd is inmiddels 51 jaar oud. Deze school zal door middel van renovatie weer aangepast worden aan de eisen van deze tijd. Bij De Toverbal is het grootste deel 42 jaar oud en de bouwkundige staat van de school is onvoldoende. Daarom zal in bredere samenhang worden bekeken of de Toverbal gerenoveerd kan worden of dat het slimmer is voor nieuwbouw te kiezen. In de gemeente Venray voldoen de scholen nog niet aan de huidige opvattingen over het binnenmilieu. 'Dat willen we snel aanpakken, zegt wethouder Jansen. 'Een goed binnenmilieu in klaslokalen heeft namelijk een positieve invloed op de leerprestaties. Het is voor de kwaliteit van het onderwijs en de gezondheid van leerlingen en leerkrachten van belang dat het binnenmilieu verbetert. Een volgend aandachtspunt is de leegstand. Wethouder Jansen: 'Door afnemende leerlingaantallen neemt de leegstand van schoolgebouwen toe. Dit kost geld, de lasten voor gemeente en scholen lopen immers door. In Venray nemen we daarom krimpmaatregelen. Vragen die zich dan kunnen  voordoen zijn: kan de onderwijshuisvesting geschikt worden gemaakt voor medegebruik? Moet een gebouwdeel buiten gebruik worden gesteld? Bij scholen die kampen met leegstand wordt een afweging op maat per individuele school gemaakt. De kosten voor krimpmaatregelen betreffen locatieonderzoeken en daaruit volgende uitvoeringskosten zoals bouwwerkzaamheden voor het samenvoegen van schooldelen of eventueel sloopkosten. De krimpmaatregelen zijn gekoppeld aan de problematiek van kleine scholen. Denk dan met name aan het  'convenant kleine scholen' dat de gemeente eerder al met SPOVenray heeft afgesloten. Voor SPOVenray speelt de kleine scholenproblematiek momenteel in Veulen en Castenray. Voor Dynamiek Samenspel speelt deze problematiek in Geijsteren en Blitterswijck. Ook Samenwerkingsschool Estafette krijgt nieuwbouw. De school is onderdeel van de ontwikkeling van een multifunctioneel centrum in het Brukske en blijft daarom in het IHP buiten beschouwing.

Uit de krant