Procedure rond woningbouw Zuidsingel gestart

Algemeen

Wonen Limburg wil het gebied rond het appartementencomplex aan de Zuidsingel opnieuw inrichten; de bestaande woonbebouwing in het gebied is verouderd. Hiervoor moet echter het bestemmingsplan worden herzien. Burgemeester en wethouders van de gemeente Venray hebben de procedure daarvoor nu in gang gezet.

De herstructurering heeft betrekking op het bestaande woongebied aan de Zuidsingel tussen de Leunseweg en Lindenstraat. De huidige portiekflats (66 wooneenheden), laagbouw (drie blokken met in totaal acht seniorenwoningen) en garages worden gesloopt.

Hiervoor in de plaats wil Wonen Limburg, verspreid over drie plandelen/blokken, maximaal zeventien grondgebonden woningen en 33 appartementen bouwen. De appartementengebouwen worden met de kopse gevel gericht op de Zuidsingel. In alle drie de blokken komen aan weerszijde van het appartementengebouw twee rijen van drie woningen, en in het eerste blok aan de rechterzijde van het appartementengebouw een rij van twee woningen. De rest is openbaar terrein, dat deels wordt ingericht als parkeerterrein en voor het overige als verblijfs- en verkeersgebied met groenvoorzieningen. De bestaande doorgangen (per blok) naar de aan de achterzijde gelegen Eikenlaan blijven hierbij behouden.

Op grond van het geldende bestemmingsplan Venray is deze herstructurering echter niet mogelijk. Maar het plan zou wel kunnen worden gerealiseerd na een partiële herziening van het bestemmingsplan. Het college van B en W heeft de daarvoor benodigde procedure nu in gang gezet. Als die naar verwachting verloopt, kan de raad in november het herziene  bestemmingsplan vaststellen. Wonen Limburg heeft aangegeven dan zo snel mogelijk te willen starten met de bouw, en is ook voornemens om het complex voor die tijd al te slopen. 

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage vanaf 29 juli.

Uit de krant