Afbeelding

Positie arbeidsmigranten verbeteren door samenwerking

Algemeen Politiek

Om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren is een Flexibel Regionaal Interventie Team (FRIT) opgezet. Het gaat om een pilot project van één jaar in de regio Noord-Limburg. Opdrachtgever is de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Het FRIT richt zich op de aanpak van misstanden rondom arbeidsmigranten waarbij werkgevers, inleners, uitzenders, arbeidsbemiddelaars en huisvesters van arbeidsmigranten zijn betrokken.

Voor de arbeidsmigranten is het belangrijk dat ze op een goede en veilige wijze worden gehuisvest, passend binnen de wet- en regelgeving. Daarnaast is het van belang dat ze weten wat hun rechten en plichten zijn in Nederland, dat ze niet uitgebuit worden en dat de werkomstandigheden voldoen aan de normen die wij hieraan in Nederland stellen. De inzet van het FRIT is gericht op huisvesters, uitzenders, arbeidsbemiddelaars, werkgevers en inleners die hierin niet hun verantwoordelijkheid nemen en daarmee regels overtreden.

Preventie
Het FRIT opereert onder de vlag van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI). De LSI is een samenwerkingsverband tussen landelijke ketenpartners, waaronder het Openbaar Ministerie (OM), Politie, de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA), Sociale Verzekeringsbank (SVB), Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Belastingdienst MKB, Toeslagen en de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). De afspraken over de samenwerking zijn vastgelegd in een convenant. 

Onder het landelijk convenant werken partners, in wisselende samenstelling, samen aan een integrale en preventieve aanpak van sociaal maatschappelijke problematiek op een aantal vastgestelde thema’s. De algemene doelstelling van de LSI is het voorkomen en terugdringen van belasting-, premie-, uitkeringsfraude en misbruik en oneigenlijk gebruik van toeslagen alsook overtredingen van arbeidswetgeving en daarmee samenhangende misstanden.

Uit de krant