Luc Winants in de burgemeesterskamer van het raadhuis.
Luc Winants in de burgemeesterskamer van het raadhuis. Foto: Antoon Jeuken

'CDA berokkent Winants schade met verklaring'

VENRAY | Hoe reageren de acht fracties op het vertrek van Luc Winants als burgemeester van Venray? Ze laten één voor één hun licht erover schijnen. Zeven van de acht zijn het erover eens dat aan het wegsturen van de burgemeester niet meer viel te ontkomen. Alleen het CDA heeft daar een andere kijk op, ook op de verklaring die Winants over zijn gedwongen opstappen gaf. 


CDA

De CDA-fractie schrok van het persbericht over het vertrek van burgemeester Luc Winants en zit met veel vragen, laat raadslid Guus Reintjes namens het CDA weten. "In het bericht wordt gesproken over bestuurlijke vernieuwing waarover de raad niet eerder sprak. Ook niet over een nieuwe burgemeestersprocedure na de verkiezingen van 16 maart 2022. Zo wordt over deze termijn heen geregeerd. Verder is de CDA-fractie oprecht verbaasd wat afgelopen week in de Peel en Maas stond en wat na de persverklaring in de Limburger en het NRC geschreven werd. Dit is zeer vertrouwelijke informatie uit de vertrouwenscommissie. Waar lekt het? In de persverklaring van de burgemeester lezen we waardering voor het ambtelijk apparaat, het college wordt niet genoemd. Wat is hier aan de hand? De Limburger meldt dat volgens de vertrouwenscommissie Winants niet de juiste man is voor het burgemeesterschap van Venray. Op zijn zachtst gezegd opmerkelijk, omdat dezelfde commissie, twee jaar geleden, na een zeer intensief traject, Winants de meest geschikte persoon voor Venray vond. Wij blijven met vragen achter, dit alles doet Venray geen goed. Bestuurlijk wordt Venray nog instabieler. Het CDA wil stabiliteit, betrouwbaarheid en rust terugbrengen, ook met een team na de verkiezingen in maart." 


D66

In de openbaarheid hebben zich verschillende keren opmerkelijke situaties rond burgemeester Winants voorgedaan, laat D66-fractieleider Daan Janssen weten. "Daarin is een patroon te herkennen dat wij ook meermaals achter de schermen hebben gesignaleerd. Ieder jaar wordt het functioneren van de burgemeester besproken in de  vertrouwenscommissie. Alles wat zij in deze commissie bespreken, is geheim. Voor het gesprek met de burgemeester wordt breed input opgehaald. Deze input kan zowel gaan over situaties die zich eerder voordeden, als situaties die achter de schermen plaatsvinden. De fractie D66 Venray vindt dat de gemeente een open en transparante bestuurscultuur moet nastreven met als uitgangspunt; gelijke kansen voor iedereen. Daarbij horen bestuurders die eerlijk en oprecht zijn, goed kunnen luisteren en zich kwetsbaar op durven stellen. De oude bestuurscultuur van 'we regelen het wel onder elkaar' past daar niet bij, Bestuurlijke vernieuwing is een in Venray regelmatig terugkerend thema. De bestuurscultuur is daar onderdeel van. Meermaals is evenwel gebleken dat het CDA graag aan de oude vasthoudt. Het vertrek van een burgemeester is niet niks. We moeten echter constateren dat de gemeenteraad twee jaar geleden een inschattingsfout maakte. Het enige wat dan nog rest, is afscheid nemen van elkaar. We betreuren de reactie van een deel van de CDA-fractie in de media. Voor vragen kunnen zij zich wenden tot hun vertegenwoordiger in de vertrouwenscommissie, de eigen fractievoorzitter dus."


ProVenray 

Voor ProVenray was het al langer zonneklaar dat Venray en Winants niet bij elkaar passen. "Hij was een aimabel man, maar voor zijn totale functioneren is dat onvoldoende", laat fractieleider Joep Gielens weten. "We hebben een burgemeester nodig die te allen tijde boven de partijen staat en staat voor de naleving van gedragscodes op het gebied van integriteit die we met elkaar afspreken. Over onder andere deze punten laat burgemeester Winants tot op de dag van vandaag twijfel bestaan. De bestuurlijke vernieuwing die ProVenray nastreeft is een open en transparante bestuurscultuur zonder dubbele petten, waarin raadsfracties, raadsleden, burgemeester en wethouders zelfkritisch zijn en zich kwetsbaar op durven stellen. En gemaakte fouten in het openbaar toe durven geven. Iets wat in de huidige cultuur nauwelijks voorkomt. Of het CDA dit met ons eens is, weten we niet. Daarvan komt tot dusver nooit een inhoudelijke reactie of enige reflectie terug. Het is inmiddels een vast patroon binnen CDA Venray: Wanneer een partijgenoot onder vuur ligt schiet men direct in de verdediging, heeft iedereen buiten de partij het gedaan en weigert het CDA naar zichzelf te kijken. Wij hopen dat de inwoners van onze gemeente dit ook doorzien en hierop hun keuze baseren voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart aanstaande."


PvdA

PvdA-fractieleider Henk Bisschops sprak als lid van de vertrouwenscommissie volgens zijn zeggen niet met partijleden over het functioneren van Winants als burgemeester. "Het viel bij anderen natuurlijk wel op dat de burgemeester onhandige en soms ook ongewenste uitspraken deed. Zoals over de intensieve veehouderij, over Jan Loonen en naar aanleiding van de motie van afkeuring die hij kreeg. We zullen op het gebied van integriteit nog stappen moeten zetten. We hebben in Venray gedragscodes voor raadsleden, wethouders en voor de burgemeester. Die gedragscodes moeten we nog eens goed tegen het licht houden. Vervolgens moeten we ons aan deze gedragsregels houden. Daar moeten we op afgerekend kunnen worden; transparant en integer. Ik hoop vooral dat van het vertrek van Winants geen politiek spelletje wordt gemaakt. Ik wil benadrukken dat alle partijen uit de raad in de vertrouwenscommissie vertegenwoordigd zijn. Het is dan ook raar dat het CDA nu net doet alsof zij er niet bij betrokken zijn."


Samenwerking Venray (SV)

SV verstaat onder bestuurlijke vernieuwing een open en transparante bestuurscultuur, het gelijktijdig delen van relevante informatie binnen alle politieke partijen en integriteit, stelt SV-fractieleider Martin Leenders. "Over wat Winants daaronder verstaat, kan ik geen uitspraken doen. Dat binnen de raad niet over bestuurlijke vernieuwing is gesproken, wil niet zeggen dat dat binnen de vertrouwenscommissie ook niet is gebeurd. Het CDA vertrouwt klaarblijkelijk de verklaring van de burgemeester niet. Het lijkt mij dat de CDA-fractie de vragen die zij heeft over de verklaring aan de burgemeester moet stellen. Wij realiseren ons dat dit alles een drama is voor Luc Winants en zijn partner. Het is wat onze fractie betreft duidelijk dat er een inschattingsfout is gemaakt bij de benoeming van de burgemeester. Dat het CDA op deze manier reageert brengt schade toe aan de heer Winants. Dat betreuren wij. Mocht de CDA-fractie een openbaar onderzoek willen naar het functioneren van de burgemeester, dat afgerond moet zijn voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, dan steunen wij dat verzoek."


SP

Voor SP-fractieleider Jan Hendriks is het duidelijk: "Er is bij de sollicitatie en aanstelling van de heer Winants een inschattingsfout gemaakt, wat de SP betreft. Deze burgemeester is niet de verbinder die gezocht werd. Dan moeten we als gemeenteraad ook de moed hebben om op een niet juist gebleken beslissing terug te komen. Dat heeft niets met de persoon Luc Winants en/of het CDA te maken. Ik had altijd het gevoel dat we met een 'stadse meneer in een durp' te maken hadden. Het paste gewoonweg niet. In het openbaar zijn daarover al diverse uitingen geweest, zoals een motie van afkeuring bij het vertrek van de wethouders Loonen en Thielen. Zo'n motie kun je zien als een gele kaart. 

De burgers van Venray hebben het recht te weten over het hoe en waarom van het vertrek van Winants. Maar, wat de SP betreft helaas, blijft wat binnen de vertrouwenscommissie wordt besproken binnenskamers. Oud-CDA-fractievoorzitter Gerda van Stelten roept op social media om een journalistiek onderzoek naar het opstappen van Winants. Als dat onderzoek in alle openbaarheid gebeurt, steunt de SP dat van harte." 


Venray Lokaal 

Voor Venray Lokaal-fractieleider Tino Zandbergen is het duidelijk: "Van belang is of het profiel van de functie waarop Luc Winants destijds geselecteerd is, passend in de ontwikkelingen is gebleven. Dat is niet het geval, is onze conclusie en het biedt ook geen perspectief voor de toekomst. De vertrouwenscommissie én Luc Winants hebben eenzelfde conclusie getrokken. Dat heeft afgelopen vrijdag geleid tot de verklaring van hem dat hij afscheid neemt van Venray als burgemeester. Het is zijn verklaring en die respecteert Venray Lokaal. Het is spijtig voor Venray en Winants. En dan hebben we het niet over de aimabele mens Winants, maar over zijn functioneren als burgemeester. Dat is een harde, zakelijke kwestie, maar desalniettemin heel jammer. De reactie van het CDA op het vertrek is voor ons onbegrijpelijk. Dit vooral omdat de fractievoorzitter nota bene deel uitmaakt van de vertrouwenscommissie. Het is aan hem om, binnen de verordening van de vertrouwenscommissie, de fractie bij te praten. Als dat was gebeurd, had de CDA-fractie niet zo verbaasd en in de openbaarheid hoeven reageren. Met deze reactie wordt nog meer schade gedaan aan de persoon Winants en de zorgvuldige trajecten die de voltallige vertrouwenscommissie heeft doorlopen. Van een (door het CDA, red.) gesuggereerde bestuurscrisis in Venray is helemaal geen sprake, integendeel."  


VVD

VVD Venray betreurt het voortijdige vertrek van de burgemeester, maar heeft vertrouwen in de procedure die eraan vooraf is gegaan en in de zorgvuldigheid en integriteit van de commissieleden. "Dat vertrek zo snel na zijn aantreden is natuurlijk jammer voor alle partijen. Met elke burgemeester wordt volgens de wet zijn functioneren besproken door de vertrouwenscommissie, ook in Venray. Waarom het in Venray niet functioneert naar verwachting? Het exacte verhaal is alleen bekend in deze commissie. Het CDA roept dat zíj altijd uitstekend met de burgemeester hebben samengewerkt en dat ze het daarom niet begrijpen. De taken en verantwoordelijkheden van een burgemeester gaan echter veel verder dan het goed kunnen opschieten met de lokale mensen van de eigen partij. Als voorzitter van de raad staat hij boven de partijen en moet ook ten opzichte van het eigen ambtenarenapparaat goed functioneren. Soms is het beter tijdig uit elkaar te gaan."