Eén weekeinde per maand stiller plein

Venray | Maandelijks moeten op de Venrayse pleinen telkens één weekeinde de volumeknoppen aanmerkelijk naar beneden worden gedraaid. Op die manier wil het gemeentebestuur de omwonenden beschermen tegen hoge geluidsbelastingen. Omgevingsdialogen hebben onder meer tot dit besluit geleid. Ook het feit dat steeds duidelijker wordt dat regelmatige blootstelling aan te hard geluid gezondheidsrisico's met zich meebrengt, speelde mee in de afweging.


Door Henk Baltussen


In de praktijk komt het voor Venray erop neer dat per plein (waarbij Henseniusplein en Schouwburgplein als één plein gelden) per maand één weekend géén geluidsbelastende evenementen of festiviteiten kunnen worden gehouden in de avonduren en nachtelijke uren. Hiermee wordt voorkomen dat er in het centrum van Venray in met name de zomermaanden meerdere evenementen op achtereenvolgende weekenden zijn. Zo wil het college één weekeinde per maand rust inlassen voor omwonenden wat wenselijk is voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Wie een vergunningaanvraag indient voor een evenement, krijgt de voorkeur als er voor het evenement een alternatieve locatie mogelijk is. Zo niet, dan weegt de gemeente af welke activiteit doorgang kan hebben. Bij deze afweging is het belang voor de Venrayse gemeenschap doorslaggevend, stelt het college in de adviesnota aan de gemeenteraad. Afwijken van de regeling blijft voor de burgemeester mogelijk in geval van onvoorziene gebeurtenissen met een maatschappelijk belang. Met deze regeling streeft het college een juiste balans in Venray na tussen leefbaarheid en levendigheid.


Via dialoogbijeenkomsten is in de afgelopen jaren met bewoners en ondernemers van het centrum gesproken over het thema ‘geluid’. Hieruit kwam naar voren dat het aantal evenementen en aan horeca gerelateerde festiviteiten in de avond en nachtelijke uren op het maximale niveau zit. Duidelijk werd dat 'zéker niet nóg meer geluidsevenementen en horeca gerelateerde festiviteiten bij kunnen komen', om het woon- en leefklimaat en de gezondheid van de bewoners van het centrum niet aan te tasten.

Volumeknop lager voor beter leefklimaat

Tevens spraken bewoners tijdens de dialoogbijeenkomsten de wens uit voor effectief optreden en handhaven bij overschrijding van geluidsnormen. De gemeente beschikt sinds januari 2019 over geluidsmeters. Die worden door de gemeente tevens gebruikt om handhavend op te treden als dat nodig is Volgend jaar bezoeken medewerkers van de gemeente Venray een aantal evenementen (samen met afgevaardigden van Horeca Venray en Wijkraad Centrum) om inzichten in geluidsniveaus te krijgen. Eind 2022 wordt het nieuwe beleid geëvalueerd. De gemeenteraad moet dit voorstel goedkeuren, eerst krijgt de raadscommissie Wonen het advies nog
op tafel.