Gemeente Venray onderkent grote ammoniakuitstoot

Gemeente Venray onderkent grote ammoniakuitstoot

VENRAY/MAASTRICHT | In een brief maken Herman Loonen, Thijs van Dijk, Sjaak Sluiters en Joep Feldmann uit Blitterswijck hun zorgen kenbaar over het nieuwe natuurgebied Maaspark, ontstaan door Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Vorige week wijdde deze krant er aandacht aan. De vier stellen dat door de uitstoot van Walkro dat nieuwe natuurgebied snel bedekt wordt met een stikstoflaag die het natuurgebied aantast. Wat negatieve gevolgen heeft voor de biodiversiteit. Hoe denken provincie en gemeente hier eigenlijk over?


Door Henk Baltussen


Volgens het kwartet liggen de berekende uitstootwaarden nog hoger dan die van een mega-kalkoenbedrijf in Ermelo. Dat bedrijf stoot van alle Nederlandse bedrijven, op minder dan 250 meter afstand gelegen van een natuurgebied, jaarlijks 16.600 kg ammoniak uit. (Bron: Investico). Walkro stoot jaarlijks meer dan 20.000 kg ammoniak uit, laten de vier weten aan de gemeente Venray, provincie Limburg en aan Walkro.

Ze vragen aan de overheden na te gaan of Walkro zich aan vergunningen houdt, eventuele ongebruikte vergunningsruimte te schrappen, Walkro te verplichten gebruik te maken van de best beschikbare technieken en te onderzoeken of verplaatsing van Walkro mogelijk is.


Delen provincie en gemeente de zorgen van de briefschrijvers over aantasting van het nieuwe natuurgebied?

Provincie: 'Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is geen aangewezen Natura 2000-gebied, dat bescherming geniet. Het is een bevoegdheid van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om een nieuw Natura 2000-gebied aan te wijzen. De vergelijking die wordt gemaakt met een mega-kalkoenbedrijf in Ermelo, dat op minder dan 250 meter van een N2000 is gelegen, is niet vergelijkbaar met Walkro, dat op een afstand ligt van meer dan vijf kilometer van de dichtstbijzijnde N2000-gebieden'.

Gemeente Venray: 'De gemeente streeft naar een schone, gezonde en duurzame leefomgeving. De gemeente onderkent dat er sprake is van grote ammoniakuitstoot en streeft naar een afname van de milieubelasting. In het geval van de Walkro is de provincie echter bevoegd gezag'.


Zijn provincie en gemeente op de hoogte van de activiteiten bij Walkro en wat de gevolgen voor de omgeving zijn?

Provincie: 'Als bevoegd gezag zijn wij daarvan volledig op de hoogte. Walkro beschikt over omgevingsvergunningen en een Wet natuurbeschermingsvergunning.

De omgevingsvergunning ziet toe op een verwerkingscapaciteit van jaarlijks 420.000 ton, onderverdeeld in paardenmest (180.000 ton0, slachtkuikenmest (33.000 ton), stro (26.000 ton), gips (11.000 ton) en proceswater (170.000 ton). De geproduceerde meststoffen bestaan uit verse compost (fase 1 compost), geënte compost (fase 2 compost) en doorgroeide compost (fase 3 compost). De Wnb-vergunning ziet toe op een emissie van jaarlijks 20.537 kilo ammoniak en 11.783 kilo stikstofoxiden. Deze emissies zorgen op Natura 2000 gebied Maasduinen voor een vergunde depositie van 58,8 mol stikstof per hectare, 2,4 op Boschhuizerbergen en 0,5 op de Deurnesche Peel en Mariapeel'. De depositie van stikstof bedroeg in 2018, gemiddeld over Nederland 1730 mol stikstof per hectare (bron: Rijksoverheid).

Gemeente Venray: 'Wij zijn op de hoogte en van de cijfers, de vergunningen verleent de provincie. De emissie zorgt voor een depositie op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden Maasduinen en Boschhuizerbergen'.


Hoe zijn de gangbare controles geregeld, wie doet dat hoe zit het met klachten over overlast door vrachtverkeer in en rond het dorp? Onderhouden gemeente en provincie hierover conta
ct?

Provincie: 'De RUD Zuid-Limburg voert namens de provincie Limburg controles uit bij de inrichting van Walkro. Dat gebeurt regelmatig: minimaal een keer per jaar een reguliere milieucontrole en eventueel hercontroles. Tijdens een controle naar aanleiding van een klacht uit de omgeving van 2018 zijn overtredingen aangaande geur en emissie geconstateerd. Die zijn allemaal beëindigd. Hierna is onlangs een uitgebreid geur- en emissieonderzoek uitgevoerd. Als de coronaregels het toelaten, zal de RUD Zuid-Limburg mensen uit de omgeving die klachten ingediend hebben informeren over de resultaten van het geur- en emissieonderzoek. Sinds 2015 zijn geen klachten bekend als gevolg van het vrachtverkeer in Blitterswijck. Wel ontvangt de RUD Zuid-Limburg regelmatig geurklachten van Walkro. Deze geurklachten zijn voor het overgrote deel afkomstig uit Wellerlooi. Via de RUD is er regelmatig contact met de gemeente Venray'.

Gemeente: 'De provincie voert de bedrijfscontroles uit. De gemeente is het bevoegd gezag bij de verkeerscontroles. Er worden bijvoorbeeld verkeerstellingen uitgevoerd om het verkeersbeeld te monitoren. De verkeersgegevens over de Oude Heerweg in Blitterswijck laten zien dat er vaak harder wordt gereden dan is toegestaan. De politie bepaalt of handhavend wordt opgetreden. Over specifiek vrachtverkeer zijn de afgelopen jaren enkele meldingen binnengekomen. Dit had een sterke relatie met de Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum. Meldingen hierover zijn neergelegd bij het projectbureau. Bij specifieke meldingen over Walkro wordt geadviseerd hierover contact op te nemen met Walkro. Over verkeersmeldingen is geen contact met de provincie'.


Hoe kan aantasting van Maaspark worden voorkomen?

Voor Maaspark is geen instrument voorhanden om schade te voorkomen, blijkt uit antwoorden van provincie en gemeente:

Provincie: 'Zoals eerder aangegeven is gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum geen aangwezen Natura 2000 gebied dat verregaande bescherming geniet'.

Gemeente: 'De provincie is bevoegd gezag. De landelijke en provinciale stikstofaanpak moet bescherming geven van de Natura-2000 gebieden. Onbekend is of dit gevolgen heeft voor Walkro'.


Reactie Walkro op pagina 14.