Ministerie van Defensie reageert later op reacties en adviezen

Ministerie van Defensie reageert later op reacties en adviezen

Natuuronderzoek nodig voor vliegbasis De Peel

Vredepeel | Om vliegbasis De Peel weer in gebruik te nemen moet Defensie een vergunning aanvragen op grond van de Wet natuurbescherming. Dit heeft te maken met stikstofuitstoot waarvoor nu eerst onderzoek nodig is. Dat betekent wel dat het eerder in gang gezette Luchthavenbesluit De Peel langer op zich laat wachten.


De Raad van State deed eind mei een uitspraak over stikstofproblemen, wat de vergunning nodig maakt. Defensie maakt pas aanspraak op deze vergunning als ze maatregelen neemt die rekening houden met beschermde natuurgebieden. De vliegbasis op de Luitenant-generaal Bestkazerne in De Peel ligt namelijk in de buurt van meerdere beschermde natuurgebieden, zogeheten Natura 2000-gebieden.

Door het onderzoek wordt het ontwerp-luchthavenbesluit opgeschoven. Dat geldt ook voor de milieueffectrapportage. Beide documenten zijn nodig om te komen tot een luchthavenbesluit. De nieuwe planning wordt in oktober met omwonenden besproken in de eerstvolgende Commissie Overleg & Voorlichting Milieu (COVM).

Luchthavenbesluit De Peel laat langer op zich wachten

Wat ook vertraging oploopt, is de nota waarin Defensie reageert op reacties en adviezen die binnenkwamen op de Conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau. Dit wordt nu in het najaar. Deze reactienota wordt toegestuurd naar alle indieners van een zienswijze, ter
inzage gelegd op het gemeentehuis in Venray en gepubliceerd op www.defensie.nl.