'Verkapte vorm subsidie'

Venray | De gemeente Venray vindt dat verenigingen soms een te hoge vergoeding krijgen voor het inzamelen van oud papier en karton. Venrayse clubs ontvangen volgens B en W het dubbele van de marktconforme tarieven. 'Dit is op te vatten als een verkapte vorm van subsidie', aldus het college van Burgemeester en Wethouders.

Door Ron Koenen

Het inzamelen van oud papier en karton door verenigingen wordt onderdeel van het nieuwe subsidiebeleid, dat vanaf 2017 in de gemeente Venray wordt ingevoerd. 'De resultaten van de herijking kunnen gevolgen hebben voor (de vergoedingen van) de inzameling van oud papier', meldt het college van B en W in een brief aan de verenigingen. Het gemeentebestuur stelt dat de vergoeding soms niet in relatie staat tot de inspanning. Volgens B en W zouden verenigingen bijvoorbeeld een minder hoge vergoeding moeten krijgen als ze het papier niet zelf ophalen maar alleen de papiercontainer beheren. Tevens zou voor het ophalen in de bebouwde kom een lager tarief moeten dan voor het ophalen in het buitengebied.

Voor de inzameling van huishoudelijk oud papier en karton maakt de gemeente gebruik van de inzet van verenigingen. Momenteel zamelen 22 verenigingen oud papier in. Zij leveren vrijwilligers voor het beladen van de inzamelwagens tijdens de huis aan huis inzameling en voor het houden van toezicht op het correct gebruik van de papercontainers. De firma BOX BV levert de chauffeurs en voertuigen, wisselt de papiercontainers en verzorgt het transport en de vermarkting van het papier. Dit contract eindigt op 31 december 2016. Ook de aanwijzing van de verenigingen eindigt op die datum. De gemeente laat in de brief aan de verenigingen, die zich hebben verenigd in de PIV-Bond (Papier Inzamelende Verenigingen), doorschemeren dat de gemeente Venray de vergoedingen wil verlagen. Vanwege de hoge marktprijzen verdienen de clubs vanaf medio 2011 meer dan 60 euro per ton. Tot en met 2011 was dat bedrag aanmerkelijk lager, 27,20 euro per ton. In afwachting van het nieuwe subsidiebeleid en daarmee samenhangende mogelijke gevolgen voor de papierinzameling, stelt het college een korte looptijd van het nieuwe contract voor. Het gaat om één jaar (2017) met aan aantal mogelijkheden tot verlenging van telkens één jaar. Secretaris Wim Crooijmans van de PIV-Bond wil nu nog niet reageren op het voorstel. "We vergaderen tijdens de ledenvergadering op 25 april over deze kwestie."